Erwin Live

Zal diech noets vergeten


( I believe in love)
Limb.Tèks: Ursula en Bert Garnier/ Zaank: Erwin


Couplèt 1:

Iech weet nog wie ’t vreuger waor, jao diech stoons altied veur miech klaor!
Iech weet nog wie iech awwer woort, wie lang deen tied toch heet gedoort!
Wie’s diech veur miech mèt leef en leid,
Toch alles deegs wat mer besteit, miech lierdes euver good en slech, en ierlekheid, gelök en pech!

REFR:
(En) wat iech zeker weet, zal diech noets vergete,….
Diech bis bij miech, in m’n hart en dat vergeet iech neet.
(Diech waors bij miech, daag en nach)

Couplèt 2:

Iech weet nog soms daan waor ’t zwoer, de zörg laoge op de loer.
Mer diech gings door en lierdes miech, kom geef noets op, ’t sterk diech.
Begin d’n daag mèt ‘ne lach, dat gief diech mood, dat gief diech krach!
Iech dink dao noe nog dèks aon trök, die wäörd brachte miech väöl gelök!


REFREIN:

Brögk:

En ouch al höb iech soms verdreet, want diech bis weg mer wat iech weet.
’t Is good, leef keend, iech vergeet diech neet!

Couplèt 3:

Iech zal d’raon dinke, ederen daag en hope tot iech weure maag, zoe ierlek en zoe zörgzaam, gedöldeg en altied spontaan, zoe vruntelek, heels altied pin, noets vreigel en altied gooj zin.
Diech waors perfèk, wie moot ’t noe,……………..
Höb väöl respèk, iech mis diech zoe,………..!

Mer iech vergeet ’t noets, nein zal noets vergete.
Al vergeet iech wel ‘ns get, mer diech vergeet iech neet!!

 

 

© 2022 Erwin Live.