Erwin Live

Iech spring e gaat in de loch

Iech moot eve weg oet de sleur,
eve weg, eve boete de deur!
Iech moot ‘ns good op stap, ’t is weer tied.
Soms weurste toch hielemaol kraank,
’t gezeiver de gansen daag laank.
Iech höb ’t gehad iech moot d’roet, ’t is zoe wiet!
En daan weit iech, iech gaon flink de tegenaon.
’t is laat, es iech naor m’n hoes touw gaon.

Iech spring e gaat in de loch En gaon ‘m ein geve
Genóg is genóg, ’t gezeur dat hingk miech noe tot heij
Iech laot miech hielemaol goon en wèl get beleve
Jao, iech daon wat iech wèl,
Veur zoe fees, zèt iech alles opzeij

Noe en daan, snak iech naor e fees!
Huurt bij miech, is altied zoe gewees.
Zoe kin iech eve detege, veur korten tied.
Haw neet altied mie good fetsoen,
Iech daon neet wat iech soms wèl moot doen.
En weur iech sjegreineg,
moot iech nudeg ‘ns d’roet.
En dee kier tot iech, zoe get daon,…
Geluif ’t mer, iech raak ‘m good es iech daan gaon!

© 2022 Erwin Live.