Erwin Live

Iech höb diech weer gevoonde

Iech höb diech weer gevonde
Want diech höbs de duite en iech voont diech trök.
Veer drinke eint same en blieve bejein
Iech haw d'ch hiel good vas, geine mins kreig us nog oetein

Iech höb diech weer gevonde
Want diech höbs de duite en iech voont diech trök.
Veer drinke eint same en blieve bejein
Iech haw d'ch hiel good vas, geine mins kreig us nog oetein

Iech wouw 'ns lekker danse en mèt diech de vloer op goon
Obbins , dao woort iech aofgetik en diech lees miech dao stoon.
De woors door iemes mèt gesleip, iech zaog d'ch al gaw neet mie.
Wat moos iech goon beginne, zoonder duite noondepie

Iech höb diech weer gevonde
Want diech höbs de duite en iech voont diech trök.
Veer drinke eint same en blieve bejein
Iech haw d'ch hiel good vas, geine mins kreig us nog oetein

Iech leep naor 't buffet en iech bestelde: sjoes, haafum
Toen moos iech ut betaole en iech dreijde m'ch gaw um
Iech kos 't neet geluive de waors weer op de luip
Mèh keend es iech diech vin, daan legk iech diech in 'n knuip

Iech höb diech weer gevonde
Want diech höbs de duite en iech voont diech trök.
Veer drinke eint same en blieve bejein
Iech haw d'ch hiel good vas, geine mins kreig us nog oetein

Veer drinke eint same en blieve bejein
Iech haw d'ch hiel good vas, geine mins kreig us nog oetein

Iech haw d'ch hiel good vas, geine mins kreig us nog oetein

© 2022 Erwin Live.