Erwin Live

Diech bis

Diech bis de vrow boe iech vaan druim
Diech bis de vrow boe iech veur leef
In alles wat iech veur diech veul
eed’ren daag weer opnuij
Weit iech tot iech vaan diech haw.

Diech kins alles beij miech kwiet
Veur diech höb iech alle tied
De bis de zon in mien bestoon
Nein gein aander ezzebleef
De bis de vrow boe iech veur leef
Iech laot diech noets, nei noets mie goon

Diech bis de vrow boe iech vaan druim
Diech bis de vrow boe iech veur leef
In alles wat iech veur diech veul
eed’ren daag weer opnuij
Weit iech tot iech vaan diech haw.

En es iech diech oets zow verlere
Keend boe moot iech daan op aon
Ach mien hart ut zow bevrere
Want zoonder diech….
Kin iech ech neet bestoon

© 2022 Erwin Live.