Erwin Live

Merie -Jose

Refrein
Dao höbste Merie -Jose
Ze welt weer naor hoes
Mèr iech zegk häör eeder week: iech bring diech neet thoes
Iech bin mèt mien vrun op stap
Dus laot miech mèt rös
Vraog ‘t aon iemes aanders
Of pak diech gewoen de bös

Refrein
Dao höbste Merie -Jose
Ze welt weer naor hoes
Mèr iech zegk häör eeder week: iech bring diech neet thoes
Iech bin mèt mien vrun op stap
Dus laot miech mèt rös
Vraog ‘t aon iemes aanders
Of pak diech gewoen de bös

Eeder week ‘t zelfde leed
Zie welt altied (obbins) nao hoes
Iech bin miech aon ‘t ammezere en dus bring iech diech neet thoes
Iech zegk daan tege häör, mien keend
Zeuk ‘t zelf mer oet
Aanders wel iech diech neet mie mèt…….
En daan maak iech ‘t oet

Refrein
Dao höbste Merie -Jose
Ze welt weer naor hoes
Mèr iech zegk häör eeder week: iech bring diech neet thoes
Iech bin mèt mien vrun op stap
Dus laot miech mèt rös
Vraog ‘t aon iemes aanders
Of pak diech gewoen de bös

Iech weur daor noe zoe meuj vaan
Dat gezeiver eeder week
Ze weit;iech gaon häör neet bringe en toch raak zie (weer) vaan streek
Iech höb häör ooch gezag
José, dit is de lèste kier
Es diech miech zoe bleifs bekroepe
Gaon iech zoonder diech aon de zwier

Refrein
Dao höbste Merie -Jose
Ze welt weer naor hoes
Mèr iech zegk häör eeder week: iech bring diech neet thoes
Iech bin mèt mien vrun op stap
Dus laot miech mèt rös
Vraog ‘t aon iemes aanders
Of pak diech gewoen de bös

Refrein
Dao höbste Merie -Jose
Ze welt weer naor hoes
Mèr iech zegk häör eeder week: iech bring diech neet thoes
Iech bin mèt mien vrun op stap
Dus laot miech mèt rös
Vraog ‘t aon iemes aanders
Of pak diech gewoen de bös

© 2024 Erwin Live.