Erwin Live

Es iech wakker weur

In de jaore is ’t opins opgebleujt.
’t Ging vaanzelf, die leefde die is zoe gegreujt!
Iech kin neet zoonder, nei diech huurs ech thoes bij miech,
En iech weet good, diech dingks neet wie iech!

Es iech wakker weur daan dink iech toch ’t ierste weer aon diech.
Boeste bis, of watste deis en ofste ouch nog dinks aon miech?
Diech bis veur miech, de daag en ouch de nach!
En iech zweer tot iech veur altied op diech wach.

Diech bis aanders, toch vroog iech:blief estebleef
Mer de reije diech bis väöl minder verleef.
Zal um diech geve en al krijg iech niks trök!
Meh iech blijf goon, vech veur us gelök!

En kump oets deen daag, de zon en maon zal goon straole,
Iech pak diech daan vas, en fluuster in dien oer.

 

© 2024 Erwin Live.