Erwin Live

Ach, höb iech dat weer !
teks : Lou Clermonts


‘ch höb mien kneeje gesjaof,
’t waor zjus op ’n helling, de twiede versnelling,
de kètting vloog d’raof,
dao ging iech door de loch,
‘ch zjus niks gebroke, iech waor aon ’t vloke,
wie kump dat noe toch,
noe môs iech weijer loupe, um ’n kètting te koupe,
‘ch voolt miech besjete, iech had kinne wete,
mien duite vergete,
en è flink sjoor rege, had_’ch op miech gekrege,
kôs ouch neet belle, deen eellend vertèlle,
ach, höb iech dat weer !


‘ch waor ’n plaank aon ’t zeege,
mèr iech deeg m’ch versjrikke, en zaot in mien fikke,
en zag noondezjuu,
dat begôs miech te blooje, jèh, dat kump door dat spooje,
dat kreigste devaan, staon zwaak op mien puu,
‘ch_ging è pläösterke hole,
mèr esof ’t zoe moot, de deur waor op sloot,
‘ch_zaot op heite kole,
en noe moot geer ‘ns huure, iech ging biij de bure,
mèr die höbbe unnen hoond, dee beet in mien koont,
ach, höb iech dat weer !

 

© 2022 Erwin Live.