Erwin Live

Boerum.

Boerum höbs diech noe verdreet
Euver get wat iech al weet Mèr ut is verleije tied
Veeg die traon vaan dien geziech
Nein iech kin neet zoonder diech
Want iech weit diech höbs väöl spiet
’t Heet miech hiel lang peijn gedoon
mèr iech kin noe weijer goon
zoonder tot iech daor aon deenk
veeg die traon vaan dien gezieg
want iech haw zoeväöl vaan diech
leefde is toch e gesjink

Diech wows nao miech neet altied ierluk zien
En dachs dee heet dat toch neet door mesjien
Mèr iech wis alles vaan deen aand’re vent
En iech vertrowde diech veur geine cent.
Toen höb iech daor uns euver naogedach
Jao, diech höbs miech ouch hiel väöl sjoens gebrach
Daorum kin iech vergeve wèl met diech weijer leve
En wèrke aon e nuij begin

Lalalalalalalalala
Want leefde is toch e gesjink

© 2022 Erwin Live.