Erwin Live

Mien roezebleedsje

Refrein I
Mien roezebleedsje, heij in dien weeg
De bis sjus e pleetsje, wat lachs diech toch leef
Ach roezebleedsje, iech haw zoe vaan diech
De moos miech belaove, bleif altied bei miech

Refrein 2
Mien roezebleedsje, de bis noch zoe klein
Meh oets zals diech wete, tot iech ut ech mein
Ach roezebleedsje, noets had iech gedach
Tot un roes zoe kos bleuje, dat had iech noets verwach

Es diech in mien errem bis,is ut leve ein groet fees
En dee neet weit wat dat is ,is nog noets verleef gewees

Refrein I
Mien roezebleedsje, heij in dien weeg
De bis sjus e pleetsje, wat lachs diech toch leef
Ach roezebleedsje, iech haw zoe vaan diech
De moos miech belaove, bleif altied bei miech

Es iech in dien ouge kiek,daan begin iech gans te beve
Jao daan veul iech miech zoe riek
Diech bis de zin vaan hiel mien leve
Lalalalalal,lalalalala…..


Refrein 2
Mien roezebleedsje, de bis noch zoe klein
Meh oets zals diech wete, tot iech ut ech mein
Ach roezebleedsje, noets had iech gedach
Tot un roes zoe kos bleuje, dat had iech noets verwach

© 2022 Erwin Live.