Erwin Live

M'n sjoenste winse

Kouplèt 1:

De kins wè1 planne make en wèl hiel väöl wèlle.
Mer iech kin vertèlle dat lök d’ch neet allein.
Moos get mazzel höbbe en soms get vertrouwe.
Get veur op te bouwe, iech had ’t allemaol!

REFREIN:

Mien sjoenste winse zien oetgekoume.
’t Leve heet miech hiel dèks väöl gelök gebrach,..
Iech bin tevrejje en in mien druime , had iech dat noets verwach!

Kouplèt 2:

Zoeväöl jaore later staon iech hei te zinge.
Wèl get euverbringe en wèl (get) vaanoet m’n hart
Had noets dörve hope tot miech dat zouw lökke
Dörf bès te rope, iech höb zwens gehad!

Ut waor daor zoe gezellig en ut kaom zoe onverwach.

Steeds weer huur iech ze speule,
iech kin ut veule, de romantiek.
La, la, la, la, la, laij, la, la, la, laij.
La, la, la, la, la, laij, la, la, la, la, laij, la, la, la.
Wohohohoho.
La, la, la, la, la, laij, la, la, la, laij.
La, la, la, la, la, laij, la, la, la, la, laij, la, la, la.
Wohohohoho.

V'r höbbe dao gedans op bloete veu.
V'r höbbe dao gespronge en v'r woorte gaar neet meu.
Wohohohoho.
Zie spaolde doa meziek dee waor zoe sjoen.
Zie spaolde de Bouzouki wie ouch geine dat kin doen.

© 2022 Erwin Live.