Erwin Live

Lachend door ’t leve!!


Tèks: Ursula en Bert Garnier
Zaank: ERWIN


Refrein:

Want iech gaon altied lachend door ’t leve!
Zeen euveral de lol vaan in.
Es iech ‘ns af en touw get kin beleve.
Daan höb iech ’t nao miene zin.
Iech hoof mèt geine get te euverlègke.
Daorum höb iech ouch noets sjegrein.
Want geine heet get euver miech te zègke,…
Iech kin ’t allemaol allein!

Kouplèt 1:

Iech höb ’t good gedoon, iech zouw neet aanders wèlle!
Dinger die veur miech tèlle, höb iech ech in de hand.
Iech profiteer devaan en kin oprech genete.
En iech höb noets gewete, tot ’t mèt miech zoe good zouw goon!

Kouplèt 2:

’t Zit in mienen aard um neet gaw koed te weure!
De huurs miech zèlde zeure en iech höb altied gooj zin.
Iech maak miech neet gaw drök, vaan stress wèl iech niks wete.
Mer wèl allein genete vaan wat ’t leve te beeje heet!

© 2024 Erwin Live.