Erwin Live

't Drinkleed

Tèks: Ursula en Bert Garnier
Zaank: ERWIN

1) Drinke veer e pèlske en dat is ein,- ein en ein en eint allein is geint;
Veer zalle drinke tot d`n doors (weer) verdweint!

2) Drinke veer e pèlske en dat is twie,- twie of eint en ein en ein en eint allein is geint; veer zalle drinke tot d`n doors weer verdweint!

3) Drinke veer e pèlske en dat is drei,- drei of twie en twie of eint en ein en ein en eint allein is geint; veer zalle drinke tot d`n doors weer verdweint!

4) Drinke veer e pèlske en dat is veer,- veer plezeer-en drei of twie en twie of eint en ein en ein en eint allein is geint; veer zalle drinke tot d`n doors weer verdweint!

5) Drinke veer e pèlske en dat is vijf,-vijf iech bleif-veer plezeer-drei of twie, en, twie of eint, ein en ein en eint allein is geint; veer zalle drinke tot d`n doors weer verdweint!

6) Drinke veer e pèlske en dat is zes,-zès m`n bes-vijf iech bleif-veer plezeer-drei of twie, en twie of eint, en ein en ein, en eint allein is geint;
Veer zalle drinke tot d`n doors weer verdweint!

7) Drinke veer e pèlske en dat is zeve,-zeve me leve-zès m`n bes-vijf iech bleif, veer plezeer,drei of twie, en twie of eint, en ein en ein, en eint allein is geint; veer zalle drinke tot d,n doors weer verdweint!

8) Drinke veer e pèlske en dat is ach,- ach en lach- zeve (me) leve, zes m`n bes, vijf (iech) bleif, veer plezeer, drei of twie, en, twie of ein en ein en ein en eint allein is geint; veer zalle drinke tot d`n doors weer verdweint!

9) Drinke veer e pèlske en dat is nege,- nege lege,- ach lach,-zeve (me) leve,-zès (m`n) bes,- vijf (iech) bleif,- veer plezeer, drei of twie, en, twie of eint, - ein en ein en eint allein is geint; veer zalle drinke tot d`n doors weer verdweint!

10) Drinke veer e pèlske en dat is tien,- tien messjien - nege lege – ach (iech) lach – zeve, eve – zes (m`n) bes – vijf (‘ch)bleif – veer plezeer –
Drie (of) twie – en - twie (of) eint – ein en ein en ein allein is geint;
Veer zalle drinke tot d`n doors weer verdweint………………..!

© 2022 Erwin Live.