Erwin Live

Iech begriep ‘t neet !

( daar sta je dan – R. Froger )
teks : Lou Clermonts

Koeplèt 1 :
Iech begriep ’t neet, ach zègk wat höb iech fout gedoon,
Iech begriep ’t neet, ‘ch höb ’t altied good gemeind,
ach, waor iech ech zoe blind,
iech dach de weurs door eederein bemind,
Iech begriep ’t neet, ’n vrundsjap die zoemèr verdwijnt,
Refrein :
noe zit iech aon de groond en prakkezeer,
is dit echte vrundsjap,
boerum zuut geine mins miech noe nog stoon,
’t deit zoeväöl pijn,
mien leve stort inein en iech perbeer,
d’n draod op te pakke,
want echte vrun die blieve veur diech goon,
daan steiste noets allein,
Koeplèt 2 :
Iech begriep ’t neet, iech leef gewoen vaan daag tot daag,
Iech begriep ’t neet, dit höb iech zeker neet gewèld,
ach, ’t deit verdreet,
eins wat de toukoms nog te beeje heet,
Iech begriep ’t neet, en geine mins dee miech vertèlt,

 

© 2022 Erwin Live.